Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel těchto stránek je obchodní společnost

ARMORUM s.r.o.

se sídlem Rubešova 922, 53901 Hlinsko

identifikační číslo: 28821530

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29863.

pro prezentaci zboží prostřednictvím on-line stránek umístěného na internetové adrese www.armorum.cz.

Podle ustanovení §94 odst. 18 zákona 235/204 Sb. je obchodní společnost registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. DIČ: CZ28821530

 1. úvodní ustanovení

tyto stránky nejsou internetovým obchodem, ale rezervačním systémem. Svoji objednávkou si zboží zarezervujete k osobnímu odběru na naší prodejně v Brně nebo sídle firmy v Hlinsku. Kupní smlouva není tímto aktem uzavřena a k ničemu Vás nezavazuje. Samotný prodej proběhne až při fyzickém odebrání zboží na naší prodejně.    

2.   uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace návštěvník stránek provedené na webové stránce může návštěvník stránek přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může návštěvník stránek provádět rezervace zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může návštěvník stránek provádět rezervaci zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při rezervaci zboží je návštěvník stránek povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je návštěvník stránek při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené návštěvník stránek v uživatelském účtu a při rezervování zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník stránek je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Návštěvník stránek není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy návštěvník stránek svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy návštěvník stránek poruší své povinnosti.

2.6.   Návštěvník stránek bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3.  cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve výdejním místě prodávajícího, na adrese ARMORUM s.r.o., ul. Dornych 126, 61700 Brno-Komárov;
 • v hotovostti na sídle firmy ARMORUM s.r.o., Rubešova 922, 539 01 Hlinsko
 • bezhotovostně převodem na účet 2100160027/2010 vedený u Fio banka, a.s.
       4.   zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

4.1.           Návštěvník stránek souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu návštěvníka stránek a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu návštěvníka stránek.

4.2.           Návštěvník stránek souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervace zboží na webové stránce možné provést a závazky provozovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvník stránek, může návštěvník stránek souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

       5.   Kontaktní údaje provozovatele


adresa pro doručování ARMORUM s.r.o., ul. Dornych 126, 617 00 Brno - Komárov, adresa elektronické pošty info[AT]armorum.cz ([AT]=@), telefon +420721553557.

V Hlinsku dne 01.01.2019 

 

                                           Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nůž-Knife-Messer s.r.o. IČ 28825985 se sídlem Rubešova 922; 53901 Hlinsko, dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: ARMORUM s.r.o.; Dornych 126, 61700 Brno

email: info@armorum.cz

telefon: 721553557

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů mohou bít osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, (Česká pošta, GLS, PPL, DHL, FedEx, TNT, UPS)
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, (NE)
 • zajišťující marketingové služby. (NE)
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména fyzické uložení v trezorové místnosti, el. data jsou šifrována. Všechny servery jsou provozovány pod kontrolou AVAST. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2019.